1. Aftalen
Nærværende aftale beskriver dine og GiftCardExchanger IVS / Applikationen Swipty ("Swipty", "vi" eller "os") rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som Swipty udbyder via applikationen Swipty, der distribueres via Apple App Store. Nærværende aftale regulerer endvidere handler indgået mellem dig og andre brugere på Swipty. Swipty er en onlineplatform til køb, salg og markedsføring af gavekort. Når der i nærværende betingelser således benyttes terminologi som ”varer” og ”ydelser”, henvises der her i enhver sammenhæng til køb, salg og markedsføring af gavekort. Du kan læse mere herom på Swipty hjemmesiden. Når du tilmelder dig Swipty tjenester, erklærer du dig indforstået med betingelserne i nærværende aftale, og du bekræfter desuden, at du er indforstået med aftalevilkårene, hver gang du benytter Swipty tjenester. Din markering i feltet "Jeg har læst og accepterer betingelserne" anses altså for at udgøre en juridisk bindende aftale mellem dig og Swipty. Enhver form for brug af Swipty applikatione(r) og/eller Swipty hjemmeside(r) er at betragte som værende en Swipty tjeneste.

1.1 Ændringer
Swipty er i enhver henseende berettiget til at ændre i nærværende aftale samt at sætte nye versioner af Swipty i drift. Meddelelse om ændringer vil du modtage via den e-mailadresse, du er registreret med hos Swipty, og/eller via notifikation i Swipty. Ændringerne vil endvidere følge af Swipty applikationen.

2. Registrering af brugeroplysninger
Som bruger på Swipty opretter du dig med dit telefonnummer, din e-mailadresse, fødselsdato samt alle yderligere oplysninger, du måtte blive bedt om. Din brugerprofil hos Swipty er strengt personlig og må ikke udlånes til andre. Din adgangskode er ligeledes personlig og må ikke videregives. Adgangskoden er derfor krypteret hos os, således at det kun er dig, der til enhver til har kendskab til denne. I samme omfang er det ikke tilladt for dig at låne eller på anden måde tilegne dig adgang til andres brugerprofil. Det er ej heller tilladt at oprette mere end én brugerprofil per person uden forudgående aftale med Swipty.

2.1 Registrering af brugertype
På Swipty kan du udelukkende vælge at registrere dig som privatbruger, og alt hvad du som bruger foretager dig på Swipty, vil som udgangspunkt være at betragte som aktivitet foretaget som privatbruger. Dog skal du som privatbruger være opmærksom på, at du kan anses som at handle som led i dit erhverv og dermed betragtes som erhvervssælger i købelovens forstand. Er du - uanset din status som privatbruger - at betragte som erhvervssælger, gælder dansk rets almindelige regler, herunder reglerne i forbrugeraftaleloven om købers 7 dages fortrydelsesret.

2.2 Ajourføring
Du er som bruger på Swipty ansvarlig for, at de oplysninger, der fremgår af din brugerprofil, til enhver tid er fuldt korrekte og gyldige.

2.3 Kontrakthabilitet
For at kunne tilmelde dig Swipty' tjenester må du under alle omstændigheder være i stand til at indgå kontrakter om de varer og tjenester, som du eventuelt vil købe eller sælge. Er du over 15 år gammel, har du ret til at disponere over egne midler, og du kan således anvende Swipty på lige fod med andre brugere.

2.4 Lukning af brugerprofil
Du kan til enhver tid anmode om lukning af din brugerprofil ved at kontakte Swipty. Såfremt du har gennemført én eller flere handler, inden for 30 dage inden anmodningen om lukningen fremsættes, forbeholder vi os dog retten til at udskyde lukningen, indtil de 30 dage er udløbet. Anmodning om lukning kan under alle omstændigheder først imødekommes, når samtlige verserende handler på din brugerprofil er endeligt afsluttet. Ønsker du at lukke din brugerprofil, påhviler det dig som bruger at hæve dit indestående samt at lukke dine aktive annoncer. Såfremt du har viden eller mistanke om, at andre har adgang til din brugerprofil, uanset på hvilken måde vedkommende har skaffet sig adgang, har du pligt til at indberette dette til Swipty Support. Swipty forbeholder sig i disse tilfælde retten til at spærre den pågældende brugerprofil. Swipty forbeholder sig retten til enhver tid at lukke din brugerprofil, såfremt du har handlet i strid med nærværende aftale, Swipty regler i øvrigt eller gældende dansk ret.

3. Persondata
3.1 Dataansvarlig
Dataansvarlig er GiftCardExchanger IVS, Ellehøjvej 10, 2800 Lyngby, CVR nr. 37570826.

3.2 Servere
Samtlige servere, der benyttes til at lagre dine personlige oplysninger, opbevares i sikrede lokaler.

3.3 Personlige oplysninger
Når du tilmelder dig som bruger på Swipty, bliver de oplysninger, du afgiver ved oprettelsen og ved senere ajourføring, registreret af os. For at undgå bedrageri registrerer vi brugernes IP-adresser. IP-adressen kan tillige anvendes i forbindelse med eventuel politianmeldelse.

3.4 Behandling af personlige oplysninger
Swipty anvender dine personlige oplysninger, når du logger på din brugerkonto hos Swipty. Swipty behandler dine personlige oplysninger, når du indsætter til eller hæver fra din SwiptyKonto og når du handler med andre brugere via SwiptyKontoen. Swipty benytter endvidere visse oplysninger til brug for statistiske beregninger. Det er i denne forbindelse ikke muligt at henføre oplysningerne til identificerbare personer. Herudover benyttes oplysningerne til at tilpasse vores indhold og reklamer til dine interesser. Swipty opbevarer dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for, at Swipty kan overholde sine forpligtelser over for dig samt sine forpligtelser i henhold til den enhver tid gældende lovgivning.

3.5 Videregivelse
Swipty forbeholder sig ret til at registrere og eventuelt videregive relevante og ikke-personfølsomme oplysninger til tredjemand til brug for forretningsudvikling og markedsføring, medmindre du har givet dit personlige og forudgående samtykke hertil. Swipty kan dog uanset videregive oplysninger, såfremt dette er os pålagt i henhold til lovgivning eller på en retshåndhævende eller offentlig myndigheds forlangende.

3.6 Medlemsdiskretion
Du erklærer dig indforstået med ikke at gøre brug af oplysninger vedrørende andre brugere, hvortil der er adgang fra Swipty tjenester, eller som du får oplyst fra Swipty eller en anden bruger, ud over til at indgå og afslutte handler.
3.7 Cookies o.lignende
For at optimere Swipty, benytter vi cookies og lignende registrering på de mobile platforme. Cookies er et lille stykke information, som gemmes på din enhed og sendes til Swipty, hver gang du besøger applikationen. Her gemmes nogle af dine tidligere valg m.m., således at din oplevelse af Swipty bliver mere personlig.

4. Annoncer
4.1 Lovlighed
Du skal være opmærksom på, at indholdet af alle annoncer, det være sig selve varen, varebeskrivelsen samt enhver aktivitet eller kommunikation, der foretages i forbindelse med private handler, skal være i overensstemmelse med såvel dansk lovgivning som Swipty regler i øvrigt.

4.2 Billeder
Når du tilføjer billeder til dine annoncer på Swipty, indestår du for, at disse billeder er dine egne og således ikke krænker andres rettigheder. Endvidere accepterer du, at Swipty har ret til at anvende billederne i anden kommerciel sammenhæng, herunder til brug i Swipty' nyhedsbrev. Swipty anvender ikke eventuelle billeder tilføjet din brugerprofil.

4.3 Links og henvisninger til andre hjemmesider
Det er ikke tilladt at linke eller henvise til egne eller andres hjemmesider i annoncer oprettet på Swipty.

4.4 Lukning af annoncer
Swipty forbeholder sig retten til at lukke en annonce eller flytte denne til en anden kategori, end den hvori annoncen er oprettet.

4.5 Opbevaring af annoncer
Vi opbevarer både åbne og lukkede annoncer i vores database. Dette til eventuel senere brug, såfremt Swipty på et tidspunkt skulle blive pålagt i henhold til lovgivning, eller som svar på en gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed at udlevere disse.

4.6 Advarsel om bedrageri
Du kan via Swipty Support indberette private handler til os, som ser ud til at krænke retmæssige immaterielle rettigheder, gældende lovgivning eller Swipty regler i øvrigt.

5. Reklame mv.
5.1 Nyhedsbrev
Som bruger modtager du lejlighedsvist et nyhedsbrev fra Swipty. Nyhedsbrevet kan indeholde reklamer fra andre virksomheder. Swipty kan endvidere benytte den af dig opgivne e-mailadresse til at udsende meddelelse om opdateringer, informationer mv. Ønsker du ikke at modtage Swipty Nyhedsbrev, kan dette afmeldes.

6. Almindelige betingelser
6.1 Immaterielle rettigheder
Du anerkender, at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende Swipty tjenester ejes af GiftCardExchanger IVS. Du må ikke gøre brug af disse immaterielle rettigheder eller Swipty tjenester, undtagen i den udstrækning det er nødvendigt for at udføre handler på den måde, det er forudsat i nærværende aftale.

6.2 Advarsler og karantæne
Swipty kan tildele advarsler og - ved flere overtrædelser - karantæne, såfremt der handles i strid med nærværende aftale eller Swipty' regler i øvrigt.

6.3 Misbrug af Swipty' tjenester
Swipty forbeholder sig retten til at indstille eller ophæve en brugers konto, som er eller forekommer os at være et brud på bestemmelser i nærværende aftale, herunder at der er blevet givet falske registreringsoplysninger eller sket anden misbrug af Swipty tjenester, eller såfremt Swipty vurderer brugeren som uønsket, samt til at indstille eller ophæve noteringer og handler forbundet med sådanne konti. Personer, hvis konto er indstillet eller ophævet, må ikke tilmelde sig Swipty tjenester på ny uden forudgående samtykke.

6.4 Manglende adgang til Swipty
Swipty kan ikke garantere, at det til enhver tid er muligt at opnå adgang til Swipty, da tjenesten lejlighdsvist kan være utilgængeligt. Der kan være tale om såvel en planlagt midlertidig lukning eller et teknisk nedbrud, og Swipty kan i den forbindelse ikke kan gøres ansvarlig for den manglende adgang, brugerne måtte opleve.

6.5 Ansvarsbegrænsning
Swipty er ikke erstatningsansvarlig over for dig eller tredjemand for indirekte skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter eller forretninger, hvordan det end måtte være forårsaget (hvad enten som følge af uagtsomhed eller misligholdelse af nærværende aftale eller på anden vis), selvom et sådant tab eller en sådan skade kunne forudses af Swipty, eller Swipty var gjort opmærksom på, at muligheden derfor forelå.

6.6 Force majeure
Swipty er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til nærværende aftale, som skyldes faktorer, som Swipty ikke er herre over, og som Swipty ikke med rimelighed burde have kunnet forudset.

7. Handler
7.1 Private handler
Swipty faciliterer alene handler mellem private brugere (med mindre du som bruger på grund af din adfærd vil være at betragte som erhvervsdrivende, hvilket er Swipty uvedkommende jf. 2.2). Dette er handler mellem dig og andre private brugere på Swipty, hvor du kan sælge og købe varer til og af andre brugere ved aftale om handel. I disse handler er Swipty ikke aftalepart, og Swipty fungerer således udelukkende som online markedsplads. Alle private handler er omfattet af købeloven, og du skal være opmærksom på, at retsstillingen kan variere, afhængigt af om der er tale om forbrugerkøb eller civilkøb.

7.2 Gennemførsel af handel
En handel finder sted derved, at en sælger opretter/overfører et gavekort på Swipty. Effektuering af handlen sker efterfølgende derved, at en køber finder sælgers gavekort på Swipty og køber det via MobilePay eller et af Swipty accepteret kreditkort. Pengene overføres nu til en Swipty konto, hvor de efter 7 dage vil blive overført til sælger dog fratrukket det til enhver tid værende og af Swipty fastsatte håndteringsgebyr. Perioden på de 7 dage er fastsat for at være i stand til at sikre, at køber og sælger modtager de respektive ydelser behørigt.

7.3 Gebyr
Swipty opkræver et håndteringsgebyr ved gennemførsel af enhver handel. Dette gebyr fastsættes af Swipty, og vil fremgå og skulle accepteres i forbindelse med oprettelsen/overførslen af et gavekort.

7.4 Forskelle på handlerne
Du og enhver anden bruger anerkender ved nærværende aftale, at Swipty ikke påtager sig ansvaret for sælger og købers adfærd i handlerne, eller for de varer, som sælger udbyder til salg eller levering. Swipty indtræder ej heller i en given brugers forpligtelser, såfremt brugeren ikke opfylder disse.

7.5 Ændringer i handler
Swipty forbeholder sig retten til at lukke, forlænge eller annullere en handel, hvis Swipty finder det juridisk påkrævet eller teknisk velbegrundet, herunder såfremt der foreligger tekniske vanskeligheder, som du, Swipty eller en anden bruger har oplevet på internettet. Såfremt det er praktisk muligt, giver vi dig på forhånd et rimeligt varsel om alle sådanne skridt.

7.6 Behandling af tvister mellem køber og sælger
Tvister mellem sælgere og købere er som udgangspunkt Swipty uvedkommende. Du er dog altid velkommen til at rette henvendelse til Swipty i sådan henseende. Såfremt det viser sig relevant, vil Swipty i sådanne sager kunne træffe en afgørelse på grundlag af det foreliggende materiale, og du vil som bruger være forpligtet til at efterfølge sådan afgørelse. Såfremt du er uenig i en afgørelse, kan du indbringe en klage til Forbrugerklagenævnet eller domstolene, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Du vil dog fortsat være forpligtet til at efterleve afgørelsen indtil sagen er endelig afgjort.

8. Generelle bestemmelser
8.1 Swipty
De varer, der er tilgængelige gennem private handler, sættes til salg af brugere på Swipty via annoncer. Aftalens vilkår, aftaleindgåelsen samt alle andre aspekter af aftalen, er underlagt dansk rets almindelige regler. Swipty er således ikke part i handlerne, idet Swipty alene stiller de tekniske hjælpemidler til rådighed til gennemførelse af sådanne handler. Swipty kan dog, i forbindelse med velgørenhed eller andre særlige tilbud, optræde som sælger af en vare eller tjeneste. I disse tilfælde vil dette klart fremgå af annoncen.

8.2 Annullering af handler
Hver enkel bruger er indforstået med, at Swipty er berettiget til at trække en handel tilbage, som - ud fra oplysninger, som vi har modtaget fra tredjepart eller andre medlemmer - ser ud til at være en misligholdelse af nærværende aftale.

8.3 Ansvar
I det omfang loven tillader det, accepterer du at friholde Swipty og Swipty medarbejdere for ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med private handler. Swipty er ej heller ansvarlig for den adfærd, en bruger måtte udvise i applikationen. Swipty holder ikke styr på, eller er ansvarlig for kvalitet, sikkerhed, eller lovmæssighed af de varer, som private handler omhandler, for om en varebeskrivelse er sand eller nøjagtig, hvorvidt sælger har vilje og evne til at levere og sælge disse varer, eller hvorvidt køber har vilje og evne til at betale herfor. Swipty kan ikke styre, og styrer ikke afslutningen eller gyldigheden af private handler. Selvom det er forbudt, kan det hænde, at der afgives oplysninger eller udvises anden adfærd, der er upålidelig, i strid med lovgivningen, eller som på anden måde er en misligholdelse af brugernes forpligtelser i henhold til nærværende aftale, og i disse tilfælde kan Swipty ikke holdes ansvarlig.

9. Betingelser og vilkår for sælger
9.1 Sælgers vilkår og betingelser
De kontraktmæssige betingelser og vilkår i deres helhed, som skal være gældende mellem køber og sælger i forbindelse med en handel, er dem, der er nærmere angivet af sælger, hvad enten skriftligt eller på anden måde. Pligten til at underrette køberen om disse betingelser og vilkår påhviler sælgeren og ikke Swipty.

9.2 Nøjagtighed af varebeskrivelse
Du skal beskrive de varer eller tjenesteydelser, der står på den varebeskrivelse, som du stiller til rådighed gennem Swipty tjenester, nøjagtigt, og du er ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser i dine beskrivelser. Mærkevarenavne eller andre angivelser, som du tager med på din varebeskrivelse, skal være fuldstændig nøjagtige og må ikke kunne vildlede andre brugere.

9.3 Sælgers ejendomsret
Du indestår som sælger af enhver vare eller tjeneste på Swipty for, at du har den fuldstændige ejendomsret over varen eller tjenesten, samt at du er berettiget til at overdrage denne ejendomsret til køber.

9.4 Forbud
Som sælger er du ansvarlig for at sikre, at hverken salget af selve varen, varebeskrivelsen i annoncen eller andetsteds, eller nogen aktivitet eller kommunikation, som du foretager i forbindelse med private handler,

1) krænker immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person
2) er et brud på gældende lovgivning, uanset om det er kriminelt, ansvarspådragende eller andet
3) er falsk, upålideligt, vildledende, anstødeligt eller nedsættende
4) er af pornografisk karakter

9.5 Indberetning til SKAT
Det påhviler til enhver tid dig som bruger at indberette din skattepligtige indkomst fra Swipty til SKAT. Swipty kan således ikke tilpligtes at indberette en bruger til SKAT, ligesom Swipty ikke kan holdes ansvarlig i relation til en brugers skattemæssige forhold.

10. Betingelser og vilkår for køber
10.1 Bud
Du skal som køber være opmærksom på, at alle bud, der gives på sælgers annoncer eller andetsteds, som udgangspunkt er juridisk bindende.

10.2 Forbud
Som køber er du ansvarlig for at sikre, at al aktivitet eller kommunikation, som du foretager i forbindelse med private handler, ikke
1) krænker immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person
2) er et brud på gældende lovgivning, uanset om det er kriminelt, ansvarspådragende eller andet
3) er falsk, upålideligt, vildledende, anstødeligt eller nedsættende
4) er af pornografisk karakter